Reģionālais metodiskais centrs

Kursu materiāli

Tematiskā plāna veidošanas principi
Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors, vēstures skolotājs
Edgars Plētiens, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķis, vēstures skolotājs
Nodarbība 07.09.2021
Saite uz prezentāciju.
Efektīvas mācību stundas elementi
Oskars Kaulēns, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktors, vēstures skolotājs
Edgars Plētiens, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas izglītības metodiķis, vēstures skolotājs
Nodarbība 28.12.2021 un 04.05.2022
Efektivas_macibu_stundas_modelesana_un_analize_Latviesu_valoda_10_klasei

Efektivas_macibu_stundas_modelesana_un_analize_Vesture_7_klasei

Efektivas_macibu_stundas_modelesana_un_analize_Vesture_8_klasei.

Efektivas_macibu_stundas_modelesana_un_analize_Biologija_7_klasei

Vidzemes novadu skolotājiem rīkotie kursi

2023./2024. m.g

neatliekamā metodiskā palīdzība

2022./2023. m.g
2021./2022. m.g2020./2021. m.g


2020.gada 26.marts
Pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi angļu valodas skolotājiem SKOLĒNA LĪDZDARBĪBAS VEICINĀŠANA UN SKOLOTĀJA LOMA PROJEKTA “KOMPETENČU PIEEJA MĀCĪBU SATURĀ” KONTEKSTĀ.

Lektore Dace Miška
OUP konsultante, biroja vadītāja un Oxford Teachers Academy Iektore.

2019. gada 22. oktobris
Skola 2030 ekspertu Pāvela Pestova, Jāņa Vilciņa un Ineses Lāčaunieces, kā arī Ineses Aides vadītie kursi

“Kompetencēs balstīta izglītība – vērtēšana, mācību saturs, metodika”


2018. gada 27. decembris
Biedrības VITAE lektores, Brocēnu vsk. skolotājas Lauras Miķelsones kursi

“Formatīvā vērtēšana lietpratības kontekstā”


2018.gada 24.augusts
“Rolanda Ozola Neformālās izglītības centrs” direktores Ivetas Dziedātājas pedagogu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi

“Skolēns, pedagogs un mācību stunda – pārmaiņas un izaicinājumi mūsdienu izglītībā”


2018.gada 12.marts
Mūžizglītības un kultūras institūta “VITAE” lektores Lauras Miķelsones kursi

“Caurviju prasmes – pašizziņa un pašvadība, sadarbība un līdzdalība kompetenču pieejas ieviešanai”


2017.gada 16. un 28. decembris
Daugavpils Universitātes lektoru kursi

“Mācīšana mācīties, darbs ar skolēniem, kuriem ir mācīšanās traucējumi”

2017.gada 23.septembris
“Lielvārds” kompetences centra kursi par tēmu

“Mācību stundu scenāriji 21. gadsimta prasmju pilnveidei un vērtēšanai”


DACVĢ skolotājiem rīkotie kursi

2019.gada 20.decembris
ģimnāzijas pedagogi un skolēnu vecāki-interesenti piedalījās Latvijas Universitātes profesores Zandas Rubenes sarunu darbnīcā par aktuālu, visus interesējošu tēmu

Zandas Rubenes sarunu darbnīca “X, Y, Z un A paaudze: izaicinājumi darba devējiem, vecākiem un pedagogiem”


2018.gada 28.decembris
DACVĢ pedagogi Latvijas Nacionālo Mākslas muzejā, Motormuzejā un Latvijas Nacionālo bibliotēka apguva metodisko tēmu

“”Stunda muzejā”- loģiska mācību procesa sastāvdaļa”2018.gada 22.oktobris
DACVĢ skolotāji izglītojas Rolanda Ozola kursos

“Pedagoga personīgā efektivitāte un līderība”

2018.gada 30.augusts
Dr. paed. Aijas Tūnas nodarbība DACVĢ skolotājiem Saulkrastos

“Piecas minūtes pirms…”

2018.gada 31.maijs
Ainas Poišas nodarbība Liepas pagasta Maizes mājā

“Pašaprūpe – savu emociju izpratne un pārvaldīšana, sevis motivēšana un efektīva attiecību veidošana un dzīves plānošana. Pozitīva saskarsme situācijās skolotājs – skolēns, skolotājs – skolotājs”

2018.gada 3.janvāris
Mūžizglītības un kultūras institūta Vitae direktora Rolanda Ozola kursi

“Citāda pieeja mācīšanai – pedagogu mācīšanās citam no cita sadarbojoties”

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV