Par skolu

Draudzīgā aicinājuma emblēma

Ministru prezidenta Dr. K. Ulmaņa Draudzīgais aicinājums
Savu dziņu pēc gaismas lauki rāda un arī pierāda darbos. Iesim viņiem talkā!

Tauta ir modusies uz jaunu, jauku dzīvi. Atmoda aptver saimniecisko un garīgo dzīvi. Modušās ir pilsētas, modušies ir lauki.

Bet vēl arvienu gaisma gaišāki plūst pilsētās. Tomēr lauki prasa savu tiesu, prasa neatvairāmi. Savu dziņu pēc gaismas, pēc gara un prāta izkopšanas lauki rāda un arī pierāda darbos: dibinās mazpulki, biedrības atjaunojas, apvienojas, skolas atver savus logus, skolotājs atkal iesoļo sava pagasta sabiedriskajā dzīvē.

Grāmata, cilvēka vissirsnīgākais un uzticamākais palīgs, atgūst veco cieņu, atgūst savu vietu; vairojas teātra izrādes, koncerti; iesāktās sabiedriskās ēkas steidz uzcelt, uzceltās un gatavās grib pušķot un greznot; nāk prasījumi pēc mūsu mākslinieku darbiem, gleznām u. c., bet visvairāk prasa pēc grāmatām, jaunākajām, vērtīgākām. Mūsu lauku bibliotēkas skolās, biedrībās, pagastu namos ilgāku laiku nav papildinātas. Bibliotēku pārzinātāji bez grāmatu lasītāju, bez kaimiņu, bez plašākas sabiedrības palīdzības nevar grāmatas atjaunot, bibliotēkas papildināt.

Iesim viņiem talkā!

Atminēsimies, ka bibliotēka ir mums katram savā pagastā, un ja ne savā, tad vismaz katram sava tēva pagastā. Patukši ir arī grāmatu skapji pagasta skolā, kurā mēs kādreiz esam gājuši. Kaut arī tālu projām dzīvodami, atminēsim savu pagastu, savu tēvu pagastu, kaut domās atgriezīsimies uz savu veco skolu.

Iesim viņiem talkā!

Sniegsim viņiem daļu no tā gaišuma, kas mums tomēr vieglāk sasniedzams. Dāvināsim viņiem grāmatas, gleznas, mākslas darbus, palīdzēsim katrs savai vecajai skolai tikt pie laba mūzikas instrumenta. Daudzas skolas, daudzi biedrību nami ir vēl vienmēr bez sava radio. Mūsu baznīcu sienas ir kailas un aukstas, lauku baznīcu zvani savām vecā laika skaņām visai grūti spēj sirdis sasildīt un tās kopā aicināt. Tādēļ arī tik reti dzirdam tos skandinām. Kam mājās daudz grāmatu, daudz gleznu vai citu skaistu mākslas darbu, ziedosim, dāvināsim daļu no tiem katrs sava pagasta biedrībai, katrs savai pagasta skolai.

Sazināsimies, sarunāsimies viena pagasta piederīgie, kas dzīvo vēl dzimtā pagastā un kurus dzīve aizsaukusi prom no dzimtenes.

Nebūs mums tautskolas, kas nebūtu pirmo gaišumu dzīves ceļā līdzi devusi simtiem un atkal simtiem skolnieku. Simts, divi un trīs simti tagad dzīvē savās vietās nostājušies, droši vien būs spējīgi daļu sniegtās gaismas dot atkal atpakaļ savai vecajai skolai, lai spēcinātu šo stiprāko mūsu tautas gaismas avotu, lai spožāk gaisma atspīdētu tiem, kas tagad mērī ceļu uz šīm skolām.

Savu atsaucību šim aicinājumam katrs, kas to vēlas, var izrādīt, tieši sazinādamies ar savas pagasta skolas skolotājiem, biedrībām, pagasta vecāko.

Ir arī otrs ceļš un otra iespēja - var ņemt palīgā šajā gaismas nešanas darbā mūsu Kultūras fonda darbvedi. Kultūras fonds labprāt saņems pretim ziedojumus naudā, grāmatās un arī citās mantās, nosūtīdams tās uz norādītām vietām. Par ziedoto naudu, saskaņā ar norādījumu, Kultūras fonds iegādāsies uzdoto. Ja lielākiem mērķiem būtu uzkrājamas lielākas summas, Kultūras fonds labprāt uzņemsies šo summu uzglabāšanu līdz to izlietošanai nospraustam uzdevumam.

Tāpēc atkrīt vajadzība dibināt komitejas atsevišķām skolām, biedrībām, pagastiem. Tai vietā stāsimies tūliņ pie darba un vēl šo pavasari, bet katrā ziņā pirms 15. maija, atminēsimies katrs savu pagastu, savu jaunības dienu biedrību, savas bērnības skolu.

Tā rīkodamies mēs īsā laikā brīnumus izdarīsim kultūras celšanas darbā.

1935.g. 28. janvārī.
K. Ulmanis,
Ministru prezidents.


Draudzīgais aicinājums - vēsture

1935.gada 28.janvāris Latvijas Republikas Ministru prezidents Kārlis ULMANIS uzrunā tautu, teikdams: "Simts, divi un trīs simti, tagad dzīvē savās vietās nostājušies, droši vien būs spējīgi daļu sniegtās gaismas dot atkal atpakaļ savai vecajai skolai, lai spēcinātu šo stiprāko mūsu tautas gaismas avotu, lai spožāk gaisma atspīdētu tiem, kas tagad mērī ceļu uz šīm skolām." Atsaucoties K.ULMAŅA aicinājumam, piedzimst Draudzīgais aicinājums.
1936.gada 1.septembris Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vēsture sākas uz divu mācību iestāžu - reālskolas un sieviešu ģimnāzijas - bāzes. Par skolas direktoru strādā Krišjānis MĪLGRĀVIS.
1936.gads Latvijas valdība pieņem lēmumu par jaunas vidusskolas ēkas celtniecību Cēsīs.
1937.gada 29.maijs Pēc garām diskusijām sākas būvdarbi blakus Ruckas muižai, toreizējā Patversmes ielā. Svinīgā ceremonijā tiek likts jaunās skolas pamatakmens.
Pamatos tiek iemūrēta kapsula ar vēstījumu: "Cēsu valsts ģimnāziju vada Latvijas atbrīvotājs - Lāčplēša kara ordeņa kavalieris direktors Jānis JANSONS. Ģimnāzijā strādā 25 skolotāji. Saules mūžu Latvijai un šai gaismas pilij!" Ēku pēc arhitekta BLAUKENBURGA projekta būvuzņēmēja RAZUMA vadībā uzceļ gada laikā.
1938.gada 23.oktobris Notiek divkārtējas svinības - Cēsu Valsts skolotāju institūta un Cēsu Valsts ģimnāzijas jaunās ēkas iesvētīšana. Tolaik ģimnāzijā mācību ilgums ir 5 gadi, un tās notiek divos virzienos- humanitārajā un reālajā. Audzēkņu skaits ir ap 300. Mācību procesu vada izcili pedagogi: latviešu valodas skolotājs Aleksandrs SKUJA, fiziķis Eduards CELMIŅŠ, matemātiķi Pauls BURDAIS, Leontīne SNIĶERE, Berta VENTERE, ģeogrāfs Kārlis AŠMANIS, vēsturnieks Voldemārs MIŠKE, svešvalodu skolotāji Antonija BERGMANE, Austra PASTORE, Vera KASPARACE, Frīda KORDS, Eduards ZNOTIŅŠ, dabaszinības pasniedz Jūlijs TRAUBERGS, ticības mācību Artūrs PIEBALGS.
1939.gada februāris Skola tiek pārdēvēta par Cēsu Valsts Draudzīgā aicinājuma ģimnāziju.
1940.gada 9.janvāris Draudzīgā aicinājuma ģimnāzijas pedagoģiskā konference pieņem lēmumu par Draudzīgā aicinājuma stipendijas ( viena - zēnam, otra - meitenei) nodibināšanu, kas saskaņā ar pedagoģiskās konferences lēmumu piešķirama audzēkņiem, kuriem materiālo līdzekļu trūkums ir šķērslis savu spēju izkopšanai. Stipendijas lielums - 30,-Ls mēnesī.
1940.gada septembris Sākoties padomju okupācijai, Jānim JANSONAM ģimnāzijas direktora amats jāatstāj. Par skolas direktoru kļūst no Krievijas PFSR atbraukušais Jānis MITRĒVICS. Ģimnāzijā tiek atcelta mācību maksa. No mācību plāna svītrota ticības mācība un militārā mācība, bet no jauna ieviesti priekšmeti - PSRS vēsture un konstitūcija.

Atjaunošana

 

 

1989.gads Cēsu 1.vidusskolas pastāvēšanas 50.gadadienas svinību laikā dzimst iecere par Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunošanu.
1990.gada 24.maijs 20 dienas pēc Augstākās Padomes pieņemtās Latvijas Neatkarības deklarācijas Cēsu rajona Tautas deputātu padomes izpildkomiteja pieņem lēmumu Nr.92 "Par Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunošanu".
Par atjaunotās ģimnāzijas direktoru sāk strādāt ģimnāzijas atjaunošanas iniciators, toreizējas Latvijas Augstākās Padomes deputāts, matemātikas skolotājs Jānis ENDELE.
Ģimnāzijas atjaunošanu veicina:
- Latviešu tautas Atmoda un vēsturiski nacionālo vērtību apzināšana;
- Ģimnāzijas atjaunošanas iniciatīvas grupa savā darbības laikā saņem sabiedrības atbalstu un labvēlību;
- Cēsu rajona un pilsētas pašvaldības atbalsta idejas pārtapšanu realitātē.
1990.gada 1.septembris Atjaunotās ģimnāzijas skolotāji un skolēni pirmoreiz pulcējas kopā pie piemiņas akmens, ko pateicībā savai skolai 1990.gada 15.jūlijā dāvinājuši ģimnāzijas absolventi un kas uzstādīts pie ģimnāzijas vēsturiskās ēkas L. Paegles ielā 1.
Atjaunotās ģimnāzijas pirmajā mācību gadā skolā strādā 14 skolotāji. Pamatdarbā: Austra DIKA, Arnis ANDERSONS, Alvis KALNIŅŠ Maiga LAPIŅA, Maija SĪLE, Viktorija SĪVIŅA, Laima PĒRKONE, Andris PRESIS, Ivars RAUSIS, Daiga RUBENE, Laima RUTKA, Arnolds STRAZDIŅŠ, Egils TRUMPE, Guna ULME. Ģimnāzijas Humanitāra virziena un reālklasēs mācības uzsāk 116 konkursa kārtībā uzņemti ģimnāzisti.
1990.-1992.gads Ģimnāzija izvietojas gan Cēsu 1.vidusskolā, gan ēkās Raunas ielā 1, un Raunas ielā 4 b. Fiziskās audzināšanas nodarbības notiek Cēsu Autoremonta rūpnīcas sporta zālē, bet audzēkņi pusdieno Cēsu 3. deviņgadīgajā skolā ( tagad Pastariņa pamatskola). Top skaidrs, ka palikt savā vēsturiskajā ēkā atjaunotā ģimnāzija nevar. Sākas "savas mājas" meklējumu ceļš - sākas Draudzīgais aicinājums, jo ģimnāzija fiziski un morāli veidojas ar sabiedrības ieinteresētību un praktisku līdzdalību.
Spilgtākie notikumi: tiek izveidota ģimnāzijas audzēkņu dome; apstiprināts nolikums par audzēkņu pašpārvaldes fondu; ģimnāzijas jauktais koris piedalās koru festivālā Leipcigā.
1992.gads Cēsu pilsētas dome pieņem lēmumu par 8. bērnudārza telpu nodošanu ģimnāzijas rīcībā. Ar šo brīdi sākas ilgstošs un mērķtiecīgs ģimnāzijas tapšanas un attīstības ceļš.
Ar 1992./93.māc.g. ģimnāzijā jau mācās 232 audzēkņi, t.sk., 76 proģimnāzijas klasēs un 156 ģimnāzijas klasēs. Skolā strādā 40 pedagogi, t.sk., pamatdarbā- 26. Tiek atvērta dabaszinību klase. Vecākajās klasēs tiek ieviesta loģikas un biznesa mācības priekšmeti. Bez angļu un vācu valodas skolēni papildus var apgūt arī zviedru, norvēģu, lietuviešu, amerikanizēto angļu sarunvalodu.
Atjaunotās ģimnāzijas vēsturē notiek 1.izlaidums. Skolu beidz 60 jaunieši.
1993.jūnijs Valsts akreditācijas komisija akreditē ģimnāziju līdz 2000.gadam, apliecinot mācību iestādes iespējas realizēt mācību procesā Latvijas Republikas standartus un tiesības izsniegt atestātu par vidējo izglītību.
1993.gads Darbību uzsāk "Mazā ģimnāzija", kas klātienes- neklātienes nodarbībās palīdz skolēniem no visām rajona skolām un interesentiem no Vidzemes novada skolām sagatavoties iestājai un mācībām ģimnāzijā.
Divpadsmit darbības gados "Mazā ģimnāzija" dod iespēju lielam skaitam skolēnu padziļināt un nostiprināt zināšanas, papildus gatavoties 9.klašu eksāmeniem matemātikā, latviešu un angļu valodās, kā arī dalās metodiskajā pieredzē ar skolotājiem.
1993.- 1994.gads Ar firmas "Lode" finansiālu atbalstu pie skolas ierīkoti divi smilšu volejbola laukumi.
1994.gada 26.aprīlis Nodibināts Draudzīgā aicinājuma fonds. Tā mērķis - "popularizēt Draudzīgā aicinājuma ideju, dot ieguldījumu izglītības attīstībā un celt izglītības prestižu, stimulēt skolēnu un skolotāju izglītošanos, veicinot radošo darbību, atbalstot izglītības, kultūras un sporta aktivitātes".
Draudzīgā aicinājuma fonda darbībā iesaistās Latvijas Republikas prezidents Guntis ULMANIS.
No 1994./95.māc.g. par sponsoru līdzekļiem fonds realizē lielus projektus, t.sk. republikas olimpiāžu un konkursu uzvarētāju prēmēšanu.
1994.gada 20.maijs Ģimnāzijas kolektīvs saņem Izglītības ministrijas Goda rakstu par panākumiem skolēnu zinātniskajā darbībā un mācību priekšmetu olimpiādēs Ceļojošās balvas "Lielā Pūce" izcīņā ģimnāzija iegūst 2.vietu.
1995.gads Ģimnāzijai - vienai no pirmajām skolām valstī - sākas moderno tehnoloģiju - Interneta laiks.
1995.gads Ata Kronvalda prēmiju saņem Laima PĒRKONE - DACVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja.
1995.gads Smilšu volejbols gūst popularitāti un stabilitāti valstī.
1995.gada 28.janvāris Ne tikai Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija, bet visā Latvijā atzīmē Draudzīgā aicinājuma 60.gadadienu. Cēsīs šim notikumam veltītajās svinībās piedalās Latvijas Republikas prezidents Guntis ULMANIS un citas oficiālas personas.
1996.gada 26.marts Saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta Noteikumiem ģimnāzijai piešķirts Valsts ģimnāzijas nosaukums.
1997.gads Rajonā tiek izstrādāts un realizēts pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas projekts. Tā izstrādē nozīmīgu darbu ieguldījusi DACVĢ.
1997.gads Draudzīgā aicinājuma fonds nodibina medaļu un diplomu, kuru piešķir par nopelniem Draudzīgā aicinājuma idejas popularizēšanā piecās nominācijās:
- absolvents,
- skolotājs (mācību spēks);
- mecenāts,
- masu mediji;
- sabiedrisks darbinieks.
1998.gads Izstrādāts un daļēji realizēts ģimnāzijas teritorijas labiekārtošanas projekts. Cēsu augstākā vieta - Zvirbuļkalns - iegūst apliecinājuma zīmi- akmeni ar augstuma atzīmi 113 metri.
1998.gads Ar Triju Zvaigžņu ordeni (IV pakāpe) apbalvots Jānis ENDELE- DACVĢ direktors.
1999.gads Ar Triju Zvaigžņu ordeni apbalvots Gundaris GAILĪTIS - DACVĢ bijušais fizikas skolotājs, 38 mācību grāmatu autors.
1998.gads Draudzīgā aicinājuma fonds pirmo reizi, apkopojot skolu sasniegumus valsts, atklātajās un starptautiskajās olimpiādēs, skatēs un skolēnu zinātniski pētnieciskajos lasījumos, veido Latvijas skolu un rajonu reitingu un organizē ceļojošās Draudzīgā aicinājuma balvas ( Pūce), Gandarījuma un Cerības balvu (Globuss) pasniegšanas ceremoniju skolām - uzvarētājām trīs nominācijās
- Republikas pakļautības pilsētu skolu grupā;
- Pilsētu skolu grupā;
- Lauku skolu grupā.
1998.gads Atestācijas komisija atestē DACVĢ direktoru Jāni ENDELI.
1999.gads Uzsākta pakāpeniska pāreja uz programmu apmācību. Pilnībā pabeigta ģimnāzijas telpu rekonstrukcija. Uzsākta sporta zāles celtniecības juridisko dokumentu kārtošana.
2000.gads Valsts akreditācijas komisija akreditē DACVĢ līdz 2006.gada 15.decembrim.
2001.gada 1.septembris Par DACVĢ direktori Cēsu pilsētas dome apstiprina Daci EGLĪTI - DACVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāju.
2002.gada 6.decembris Ģimnāzijā darba vizītē ierodas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis ŠADURSKIS.
2002.gads Cēsu rajona padomes balvu "Gada skolotājs" saņem Ingūna IRBĪTE - DACVĢ sociālo zinību skolotāja.
2003.gads Atestācijas komisija atestē DACVĢ direktori Dacei EGLĪTI.<,small>
2003.gada 1.septembris Ģimnāzija kļūst jaunāka un draiskāka, jo ar šo gadu mācīties proģimnāzijā sāk 6.(7.) klašu skolēni.
2003.gada oktobris Iznāk DACVĢ informatīvās avīzes skolēnu vecākiem "Ģimnāzijas Vēstis" pirmais numurs.
2003.gads Cēsu rajona padomes balvu "Gada skolotājs" saņem Maija SĪLE - DACVĢ angļu valodas skolotāja.
2004.gada 23.jūlijs Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministrijas gada balvu saņem Ingūna IRBĪTE - DACVĢ sociālo zinību skolotāja.
2004.gada augusts SIA "Raunas bruģakmens" ģimnāzijai dāvina jaunas bruģakmens kāpnes, kas ved pāri Zvirbuļkalnam.
2004.gada 1.septembris A/s "Latvijas Unibanka" prezidents Viesturs NEIMANIS ģimnāzijas saimei paziņo par līdzekļu piešķiršanu 15 jaunu datoru iegādei, lai pilnībā iekārtotu vienu DACVĢ kabinetu.
Ar šo gadu ģimnāzijas audzēkņiem dota iespēja papildus apgūt vēl franču valodu, kā arī skolēniem, kuri apgūst komerczinības, speciālos terminus angļu valodā.
2004.gads Cēsu rajona padomes balvu "Gada skolotājs" saņem Ilze FOKEROTE - DACVĢ matemātikas skolotāja.
2004.gada jūlijs SIA "Agroprojekts" Rīgas būvprojekta nodaļa izsniegusi Cēsu pilsētas domē DACVĢ ēkas renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas projektu.
2004.gada 4.decembris DACVĢ pulcējas valsts ģimnāziju literāri apdāvinātie skolēni, lai piedalītos Draudzīgā aicinājuma 70. gadskārtai veltītajā radošo darbu konkursā, kuru organizē ģimnāzija sadarbībā ar laikrakstu "Latvijas Avīze" un "Druva" redakcijām.
2004.gads Uzsākta Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas ēkas piebūves skiču projekta izstrāde.
2005.gada 28.janvāris Ģimnāzijas saime atzīmē Kārļa Ulmaņa Draudzīgā aicinājuma 70.gadskārtu. Svinīgajā sarīkojumā piedalās un ar DACVĢ iepazīstas Latvijas Republikas Izglītības un zinātnes ministre Ina DRUVIETE.
2005.gada 28.janvāris Firmas Telia Latvija izpilddirektors Mikus OZOLS paziņo, ka firma ģimnāzijai dāvina 15 jaunus datorus, lai pilnībā iekārtotu vienu datorklasi.
2005.gads
 • DA fonda balvas pasniegšana Latvijas nacionālajā operā; DACVĢ Latvijas skolu reitingā iegūst 1.vietu, saņemot Lielo PŪCI;
 • DA fonds nodibina DA balvu „Cēsu skolotājs”ar mērķi veicināt izglītības kvalitāti, stimulēt rajona skolotājus mērķtiecīgam darbam un skolēnu intelektuālo spēju attīstīšanai;
 • sākas DACVĢ ēkas renovācijas un energoefektivitātes paaugstināšanas 1.kārta (jumta konstrukciju un jumta seguma maiņa);
 • DACVĢ atzīmē atjaunotnes 15.gadadiena;
 • izdota direktores Daces Eglītes sagatavota grāmata „Draudzīgā Aicinājuma Cēsu valsts ģimnāzija atjaunotnes 15 gados”;
 • gada absolvents Mārtiņš Zemzaris dāvina skolai himnu ”DACVĢ” (teksts un mūzika);
 • uz renovētā DACVĢ ēkas jumta tiek uzstādīts vēja rādītājs PŪCE (idejas autore - direktores vietniece audzināšanas darbā Elita Rozīte, skices autore - proģimnāziste Beāte Tūtere, metālapstrādes mākslinieks - Jānis Martinsons);
 • noslēgts ilglaicīgs sadarbības līgums starp Rīgas Tehnisko universitāti – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāziju - Cēsu pilsētas domi;
 • meiteņu koris (diriģente M.Slotina-Brante) Latvijas skolu koru skatē iegūst laureātu Sudraba pakāpes diplomu;
 • skolotāja Anna Kaarina Kuhtala no Vesilahti pamatskolas skolas Somijā DACVĢ skolēniem pasniedz matemātiku angļu valodā. Šajā laikā DACVĢ matemātikas skolotāja Inese Boze strādā ar somu skolēniem, mācot matemātiku angļu valodā;
 • ar šo gadu DACVĢ proģimnāzijas skolēniem sākas vasaras prakse Vesilahti Somijā. Praksi koordinē Laima Pērkone.
2006.gads
 • DACVĢ pagalmā tiek atklāts laikrādis – Pulkstenis, kas skaita ģimnāzijas dienas no tās atjaunošanas brīža. Pulksteņa uzstādīšanas ideja pieder DACVĢ pirmajam direktoram Jānim Endelem. Pulkstenī iekļautā ideja un vēlējums „Šis laiks un šī skola ir mūžīgi”;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas balvu saņem DACVĢ meiteņu mājturības skolotāja Viktorija Sīviņa;
 • DACVĢ uzsāk darbību ESF Nacionālās programmas projektā „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”;
 • ģimnāzijā viesojas skolēnu un pedagogu delegācija no Somijas draugu skolas Haukipudā;
 • DACVĢ notiek Latvijas Transatlantiskās organizācijas (LATO) un Vēstures skolotāju biedrības organizēta diskusija par globālās politikas un starptautiskās drošības jautājumiem, ģimnāzisti tiekas ar Turcijas vēstnieku Latvijā;
 • DACVĢ viesojas 45 UNESCO asociēto skolu izglītības darbinieki no Somijas;
 • DA fonda balvas pasniegšana Latvijas Nacionālajā operā; DACVĢ Latvijas skolu reitingā iegūst 1.vietu, sesto reizi saņemot Lielo PŪCI;
 • DACVĢ viesojas skolēnu un pedagogu grupa no Norvēģijas skolām Ašimā un Misenē;
 • DACVĢ viesojas skolēnu un pedagogu grupa no Somijas sadraudzības skolas Vesilahti;
 • DACVĢ viesojas izglītības darbinieki no ASV, Igaunijas, Lietuvas un Latvijas;
 • DACVĢ delegācija piedalās Valsts ģimnāziju 10 gadu jubilejas konferencē „Valsts ģimnāzijas Latvijas izglītības sistēmā”.
2007.gads
 • DACVĢ viesojas un ar skolēniem un pedagogiem tiekas Latvijas Republikas Ministru prezidents Aigars Kalvītis;
 • Latvijas Republikas proklamēšanas 89.gadadienas priekšvakarā Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija saņem jaunu skolas karogu. Karoga svētkos piedalās atjaunotās Latvijas republikas pirmais prezidents Guntis Ulmanis, DACVĢ atjaunotājs Imants Pauls, Cēsu pilsētas domes priekšsēdētājs Gints Šķenders. Karogu iesvēta evaņģēliski luteriskās baznīcas Cēsu lauku draudzes mācītājs Didzis Kreicbergs;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas Gada balvu saņem DACVĢ latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Pērkone;
 • Latvijas skolu TOP 80(„Neatkarīgās Rīta Avīzes” reitings) – DACVĢ ierindojas 3.vietā valstī;
 • DA fonda balvas pasniegšana; DACVĢ Latvijas skolu reitingā iegūst 1.vietu, saņemot Lielo PŪCI;
 • DACVĢ uzsāk darbību ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodarbināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”;
 • DACVĢ uzsāk darbību ES projektā „Mācāmies saprast un atbalstīt”;
 • DACVĢ iekļauta ESF nacionālās programmas projektā „Pedagogu Tālākizglītības metodiskā tīkla nodrošinājuma izveide”;
 • noris ESF nacionālās programmas projekta „Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabas zinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos”posma darbi: labiekārtoti un aprīkoti ķīmijas, fizikas un bioloģijas kabineti, saņemts jauns, moderns mācību aprīkojums;
 • DACVĢ sadarbībā ar Vesilahti pamatskolu Somijā iesaistās starptautiskajā atbalsta palīdzības akcijā Zambijas bērniem;
 • KNHM projekta „Idejas īstenojas”ietvaros notiek skolas bibliotēkas lasītavas renovācija;
 • pirmo reizi tiek pasniegta skolas direktora balva - „Devītais vilnis”;
 • ģimnāzijā viesojas ASV vēstnieks Latvijā Čārlzs Larsons;
 • DACVĢ saime pirmo reizi skolas atdzimšanas dienu atzīmē kopīgā izbraukumā Straupes pagasta „Mārkulīčos”;
 • DACVĢ norit ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas projekta otrās kārtas darbi: ēkas bēniņu pārseguma izolācija, centrālās apkures sistēmas pilnīga nomaiņa, ēkas fasādes siltināšana un krāsošana.
2008.gads
 • A/S Grindeksfonda „Zinātnes un izglītības atbalstam” piešķir DACVĢ Ls 5000 lielu naudas prēmiju, un ģimnāzija iegādājas nepieciešamo mācību tehniku moderna mācību procesa nodrošināšanai;
 • DA fonda balvas pasniegšana Latvijas Nacionālajā operā; DACVĢ Latvijas skolu reitingā iegūst 1.vietu, 8.reizi saņemot Lielo PŪCI;
 • Izglītības un zinātnes ministrijas gada balvu saņem DACVĢ matemātikas skolotāja Inese Boze;
 • tiek atklāts renovētais skolas radio mezgls;
 • DACVĢ uzsāk darbību ES struktūrfondu projektā „Dabaszinātnes un matemātika”;
 • ESF projekts „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodarbināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”;
 • pieredzes seminārā „Kreativitāte un domāšanas prasmes”DACVĢ viesojas jaunie skolotāji no Lielbritānijas;
 • DACVĢ meiteņu komanda orientēšanās sporta sacensībās Madridē (Spānija) iegūst 1.vietu;
 • Juris Ķibilds piedalās pasaules bioloģijas olimpiādē Indijā.
2009.gads
 • Juris Ķibilds un Gunda Zvīgule piedalās pasaules bioloģijas olimpiādē Japānā; Juris izcīna bronzas medaļu;
 • Ata Kronvalda fonds piešķir prēmiju Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas bioloģijas skolotājai Laumai Micānei;
 • Turpinās darbs ESF projektā „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodarbināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”;
 • Latvijas skolēnu 32.bioloģijas olimpiādē: Juris Ķibilds - Zelta medaļa, Nora Ķibilda – Zelta medaļa, Agija Lāce - Sudraba medaļa, Gunda Zvīgule – Bronzas medaļa, Dārta Cine – Atzinība; CND priekšsēdētājs G.Šķenders un Izglītības nodaļas vadītāja L.Kokina sveic laureātus un skolotāju Laumu Micāni;
 • ģimnāzijā viesojas studenti no Oulu universitātes Somijā;
 • DACVĢ pedagogi piedalās ESF projektā „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitāte „Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība”;
 • DA fonda desmitgades izcilības balvu pasniegšana Latvijas Nacionālajā operā; DACVĢ Latvijas skolu reitingā iegūst 1.vietu un balvā Lielo PŪCI (desmit gados tā iegūta 9 reizes);
 • Ziemassvētku labdarības akcijas: atbalsts Zambijas bērniem; „Eņģeļi pār Latviju”.
2010.gads
 • notiek DACVĢ atjaunotnes 20.gadu svinības un Lielais absolventu salidojums;
 • nāk klajā direktores D.Eglītes sagatavota DACVĢ jubilejas grāmata „Atmodas laika skola”;
 • DACVĢ iesaistās NORDPLUS projektā „Pagātne un tagadne – nākotnei”(Zviedrija, Latvija, Igaunija);
 • turpinās ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitāte „Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība”;
 • Mārtiņš Jurkāns - Pasaules čempions jauniešiem un junioriem spēka trīscīņā Pilzenē (Čehija) - mazā Zelta medaļa un Bronzas medaļa;
 • Gunda Zvīgule piedalās Pasaules bioloģijas olimpiādē Dienvidkorejā;
 • DACVĢ viesojas Somijas vēstniece Latvijā Maria Sereniuss;
 • DACVĢ rīko reģionālo konferenci „Mūsdienīga un kvalitatīva izglītība sociālo zinātņu jomas priekšmetos”;
 • DACVĢ rīko Cēsu novada skolu pedagogu pieredzes konferenci „Radoša un mūsdienīga mācību stunda”.
2011.gads
 • Turpinās ESF projekts „Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos” aktivitāte „Pedagogu profesionālās darbības novērtēšanas sistēmas ieviešana un tālāka attīstība”;
 • DACVĢ viesojas Armēnijas Republikas izglītības darbinieku delegācija;
 • DACVĢ atjaunota un veiksmīgi darbojas teātra studija „Maska” Gunas Rukšānes vadībā;
 • Pulkstenis skolas pagalmā saskaitījis 8000 dienu no DACVĢ atjaunošanas;
 • KNHM projekta „Sabiedrība ar dvēseli”ietvaros tiek izveidots strītbola laukums apkārtnes un skolas jauniešiem;
 • Adele Grunte (16 gadi) Vidzemes Piejūras novada tradicionālās muzicēšanas konkursā iegūst Lielā muzikanta titulu; Latvijas konkursā - Zelta muzikanta titulu;
 • DACVĢ pēc CE rezultātiem ierindojas 4.vietā (aiz trim Rīgas valsts ģimnāzijām).
2012.gads
 • DACVĢ vadības komanda – D.Eglīte, L.Pērkone, S.Trēziņa, A.Punculis – un angļu valodas skolotāja I.Pētersone jaunas pieredzes gūšanai apmeklē privātu ģimnāziju Helsinkos un sadarbības skolu Vesilahti Somijā;
 • Latvijas Neatkarības deklarācijas pieņemšanas 22.gadskārtas rītā DACVĢ skolēni, skolotāji, darbinieki dzīvā ķēdē, sadodoties rokās, iekļauj savu skolu. „Mēs esam ar Tevi, mūsu Latvija!”. Dzimst jauna tradīcija;
 • DACVĢ saime Latvijas Republikas proklamēšanas 94.gadadienā Cēsu novada sabiedrībai izrāda koncertuzvedumu „No zobena saule lēca”. Uzvedumā piedalās ģimnāzijas teātra studija „Maska” (režisore G.Rukšāne), jauktais koris (diriģents Ē.Derums), meiteņu koris (diriģents I.Rausis), vokāli instrumentālais ansamblis (vadītājs O.Gailītis);
 • DACVĢ ir to 13 Ziemeļvidzemes skolu skaitā, kas īsteno Lattelecom organizētās datorprasmju apguves mācības senioriem „Pieslēdzies, Latvija!”;
 • DACVĢ skolu reitingā, ko rīko Draudzīgā aicinājuma fonds, guvis nozīmīgus rezultātus valstī vēstures centralizētajā eksāmenā – 2.vieta (skolotāja Ingūna Irbīte) un angļu valodas centralizētajā eksāmenā – 4.vieta (skolotāja Maija Sīle). DACVĢ kopvērtējumā balva – Stikla kalns.
2013.gads
 • DACVĢ oficiālā vizītē ierodas Latvijas Republikas prezidents Andris Bērziņš. Piemiņai par šo tikšanos skolas pagalmā pie Pulksteņa Prezidents Andris Bērziņš kopā ar ģimnāzijas skolēniem – Artūru Viksni, Deinu Apškrūmu, Māru Skuju, Ditu Ciemiņu, Audri Mihailovu, Renāru Puriņu, Denisu Agurjanovu un Kasparu Kvantu – iestāda ceriņus, kas atvesti no Pētera Upīša dārza Dobelē;
 • reizi Cēsīs, DACVĢ tiek pasniegta DA fonda balva – medaļa un Goda diploms – piecās nominācijās. Neiztrūkstoši medaļu pasniegšanas ceremonijā piedalās atjaunotās Latvijas Republikas pirmais prezidents Guntis Ulmanis;
 • DACVĢ skolēni un skolotāji visu Ziemeļvidzemes skolu – Skolnieka rotas piemiņas karoga glabātāju - delegācijām IZRĀDA KONCERTUZVEDUMU „No zobena saule lēca”, kas veltīts Latvijas Brīvības cīņām un Skolnieku rotas kareivju piemiņai (režisore G. Rukšāne);
 • ģimnāzistes Irina Smirnova un Ramona Goba tradicionālajā skolēnu „ēnu dienā” kļuvušas par Latvijas Republikas prezidenta Andra Bērziņa „ēnām”;
 • par Cēsu novada domes piešķirto papildu finansējumu DACVĢ labiekārtots meiteņu mājturības kabinets;
 • pie DACVĢ ēkas tiek piestiprināta plāksne ar pilnu skolas nosaukumu un simbolu – lāpiņu (mākslinieks Jānis Martinsons). Plāksni svinīgi atklāj Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienai veltītajā sarīkojumā. Līdzekļus plāksnes izgatavošanai ziedojuši absolventi, skolēnu vecāki un SEB bankas Cēsu filiāle.
2014.gads
 • Latvijas Republikas proklamēšanas 95.gadadienas priekšvakarā pie ģimnāzijas ēkas tiek atklāts metālmākslinieka Jāņa Martinsona veidots uzraksts „Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija”.
 • Draudzīgā aicinājuma dienā ģimnāzijā viesojas Latvijas Republikas 11.Saeimas priekšsēdētāja Solvita Āboltiņa.
 • Notiek īsfilmas „Ceļš augšup”pirmizrāde. Idejas un scenārija autore - Guna Rukšāne, ģimnāzijas teātra studijas „Maska” režisore, operators - Kalvis Krūmiņš - ģimnāzijas absolvents, Valmieras TV operators.
 • Desmito reizi pēc kārtas DACVĢ aicina valsts ģimnāziju un vēsturiskā Cēsu rajona vidusskolēnus piedalīties domrakstu konkursā. Skolēnu literārai izpausmei tiek piedāvātas tēmas, kas cilvēka garīgajā dzīvē bijušas visaktuālākās, piemēram, „Mana laikmeta jautājumi”„Mana laikmeta maldi”„Mani spēka avoti”„Saruna ar tēvu (māti)”„Dzīvotprieks”c.
 • Nedēļu DACVĢ viesojas 25 skolēni un divas skolotājas no Rennes pilsētas Francijā.
 • Veiksmīgi pabeigta DACVĢ dalība starptautiskajā Comeniusprojektā. Projekta laikā skolēni un skolotāji pilnveidoja sadarbības prasmes, iepazinās ar cilvēktiesību jautājumiem Polijā, Spānijā, Itālijā, Grieķijā, divas reizes uzņēma sadarbības partnerus DACVĢ.
 • Ģimnāzijas pedagogu komanda - Laima Pērkone, Sandra Nagle, Nadežda Persaņa, Aivars Karlsons - piedalās Izglītības attīstības centra vadītajā projektā „Globālā dimensija sociālo zinātņu mācību priekšmetos”. Projekta skolotāji organizē pieredzes semināru "Skola, mediji, sabiedrība”Cēsu un Amatas apvienotā novada skolu pedagogiem.
 • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā paraksta Vienošanos par 2.Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas saglabāšanu un Skolnieku rotas ceļojošā karoga tradīcijas turpināšanu. Ar Vienošanos parakstīšanas faktu augstu tiek novērtēts līdz šim paveiktais un turpmākos 10 gadus atbalstīts Vidzemes skolu - Ernsta Glika Alūksnes Valsts ģimnāzijas, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas, O.Vācieša Gaujienas vidusskolas, Valkas ģimnāzijas, Smiltenes ģimnāzijas, Valmieras Valsts ģimnāzijas, Stalbes vidusskolas, Limbažu novada ģimnāzijas, Mazsalacas un Rūjienas vidusskolu - darbs jaunatnes patriotiskajā audzināšanā.
 • Valsts prezidenta kancelejas rīkotajā konkursā „Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijai dzimšanas dienā” laureāti - 1.(t.i.,12.) klases ģimnāzists Emīls Mihailovs un 3.(t.i.,10.) klases ģimnāzists Kalvis Kaļva piedalās svinīgajā pieņemšanā pie Valsts prezidenta Andra Bērziņa.
 • DACVĢ svešvalodu skolotāju organizēts, jau 15.reizi notiek valsts ģimnāziju skolēnu konkurss „Latvija un latvieši”. Šā gada publiskai runai angļu, vācu un krievu valodā izraudzīta tēma „Latviešu mūzika jauniešu dzīvē”.
2015.gads
 • Draudzīgā aicinājuma idejas 80.gadskārtas sarīkojumā ģimnāzijas absolventu ģimenes - Apsīši, Gaiļi, Caunes, Kazaki, Korneti, Oši - un teātra studijas „Maska”režisore Guna Rukšāne iedibina naudas balvas esošajiem ģimnāzistiem. Par pirmajiem ģimeņu balvu ieguvējiem kļūst: Elīna Moroza un Laura Zālīte, saņemot Anda Kazaka piemiņas balvu, Arta Alksnīte, saņemot Ilona Kazakas veicināšanas balvu, Monta Bruža - pārsteiguma balvu; Adele Grunte - balvu „Augstākā vidējā atzīme”, Deniss Agurjanovs - balvu „Censonis”, Vineta Freimane - Medne - balvu „Drošais plecs”, Audris Mihailovs Cerību balvu, Kalvis Kaļva Daudzpusības balvu un Laine Fedotova - balvu „Nemiera gars”.
 • janvāris - ģimnāzija atzīmē savas atjaunošanas – 9000 dienas!
 • Draudzīgā Aicinājuma dienai veltīto pasākumu ietvaros jau 10. reizi notiek sarīkojums ,,Mīļie skolotāji”.
 • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā 30 vēsturiskā Cēsu rajona vidusskolu jauniešiem tiek pasniegtas Draudzīgā aicinājuma fonda stipendijas, ar šo notikumu aizsākot jaunu projektu „Stipendijas skolēniem”. Stipendijas saņēma skolēni no Jaunpiebalgas, Vecpiebalgas, Nītaures, Priekuļu, Raunas, Stalbes vidusskolām, A.Kalniņa Cēsu mūzikas vidusskolas, Cēsu Profesionālās vidusskolas, Cēsu Valsts ģimnāzijas un Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas. Stipendijas vidusskolēniem sarūpējis mecenāts Druvis Mūrmanis. Pirmie DACVĢ stipendiāti ir skolēni: Arta Alksnīte, Dāvis Krūmiņš, Laura Zālīte, Aļina Aļeksejeva, Evija Dāve, Laura Vitenburga.
 • Latvijas Republikas Ministru kabineta rīkotajā konkursā „Mūsu 4.maija deklarācija”savu izst rādāto video iesniedza DACVĢ 3. (t.i.,10.) B klases ģimnāzisti Deniss Agurjanovs, Ivo Teļesņikovs, Karīna Reķe (ierunājusi tekstu). Svinīgā sarīkojumā skolēni no Ministru prezidentes Laimdotas Straujumas rokām saņem Pateicības rakstu un dzirdēja atzinīgus vārdus par savu darbu.
 • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotnes 25 gadu svinības. No rīta skolotāji dodas apmeklēt mirušo kolēģu piemiņas vietas, lai pateicībā par kopā noieto ģimnāzijas attīstības ceļu un salidojuma dalībnieku vārdā noliktu ziedus. Pēcpusdienā sarīkojumā, kam par moto dota Zentas Mauriņas atziņa ,,Mēs esam ceļotāji dzīves vilcienā”, tiekas bijušie un esošie pedagogi, darbinieki, sadarbības partneri un atbalstītāji. Sarīkojuma scenāriju atkalredzēšanās mirkļiem veidoja ģimnāzijas angļu valodas skolotāja Maija Sīle, kura skolā strādā 25 gadus no atjaunošanas dienas. Vakarā skola zum kā liels, līdz malām aizņemts bišu strops, jo tikties ar skolas laiku ieradušies ģimnāzijas absolventi un darbinieki. Tikšanās moto ,,Zem Pūces spārna”. Par aizvadīto gadu rosību, piepildījumu un paliekošām vērtībām liecina sagatavotais materiāls, ko saņem katrs salidojuma dalībnieks.
 • Latvijas Republikas 97. gadadienai veltīto svētku pasākumu kamīnzālē noskatījās visa ģimnāzijas saime. Īpaši šim pasākumam latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Eglīte izveidoja dzejas uzvedumu, kura režisore ir Inese Mičule. Uzveduma vadmotīvs ,,Kā baltā svītra karogā”.
 • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Laima Pērkone par nesavtīgu un radošu darbību latviešu valodas un literatūras mācīšanā un kultūras vērtību iedzīvināšanā Latvijas izglītībā apbalvota ar VISC Atzinību.
 • Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā viesojas grupa skolēnu un skolas direktors Tapani Pietila no sadarbības skolas Somijā. Vesilahti pamatskolas skolēni piedalās mācību stundās, iepazīst ģimnāzijas ikdienu, viesojas Cēsu Vēstures muzejā, vēro Cēsis Ziemassvētku rotā.
2016.gada 26.janvāris Ģimnāzijas direktore Dace Eglīte un grāmatas autore Guna Rukšāne aicina viesus un DACVĢ darbiniekus uz grāmatas ,,Draudzīgais Aicinājums” atvēršanu.
2016.gada 11.marts Āgenskalna Valsts ģimnāzijā notiek konkurss ,,Valstis un valodas”, kurā mūsu DACVĢ  atraktīvi un radoši pārstāv Olga Persaņa, Deniss Agurjanovs un Ivo Teļesņikovs.
2016.gada 8.aprīlis DACVĢ mastā plīvo Somijas karogs, jo ģimnāzija uzņem viesi- Olli Kantanenu – Somijas vēstnieku Latvijā. Vēstnieks, tiekoties ar ģimnāzistiem, akcentē Somijas un Latvijas sadarbības virzienus, pauž prieku par iespēju būt Cēsīs – pilsētā, kurā ir rosīga mākslas un kultūras dzīve.
2016.gada 28.aprīlis Ar spilgtu tēvzemes mīlestību un Valsts ģimnāziju vienotību apliecinošu koncertu Vidzemes koncertzālē ,,Cēsis” savas pastāvēšanas 20. gadadienu atzīmē 27 Latvijas Republikas Valsts ģimnāzijas. Koncertā piedalās turpat 900 dalībnieku, kas pārstāv Valsts ģimnāzijas ar koriem, deju kolektīviem, pūtēju orķestriem, vokālo un vokāli instrumentālo ansambli. Jubilejas koncerta rīkošanas koordināciju valsts ģimnāzijas uzticējušas veikt DACVĢ.
2016.gada 19.maijs 2016./2017. mācību gadā Cēsu pulka Skolnieku rotas piemiņas karogu augstu turēs un godā cels Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija. Ģimnāzija vēsturisko karogu glabāšanā saņem trešo reizi (1938.gadā pirmo un 2008. gadā otro reizi).
2016.gada 27.septembris Dzejas dienas uz ģimnāziju atvedušas filozofijas maģistru, latviešu dzejnieku Arti Ostupu. Ģimnāzistiem – dzejas lasītājiem – latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita Rozīte un viesis vada interesantu stundu, kuras centrā ir dzejnieka personība, viņa radītais teksts un klātesošo izpratne par lasīto.
2016.gada 27.oktobris Ar konferenci Valmierā noslēdzas Latvijas Republikas Valsts ģimnāziju 20 gadu pastāvēšanas atzīmēšanas pasākumi. Svētkos visi konferences dalībnieki saņem krāšņu izdevumu ,,Valsts ģimnāzijām Latvijā – 20”, kas stāsta par visām 27 izglītības iestādēm.
2016.gada 17.novembris Valsts svētku priekšvakarā ģimnāzijā viesojas Latvijas Republikas Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis un Nacionālo bruņoto spēku instruktoru skolas Mācību daļas priekšnieks kapteinis Dainis Balodis.
2017.gada 23.februāris Draudzīgā Aicinājuma fonda 5.piešķiruma stipendiju saņem DACVĢ skolēni: Kalvis Kaļva, Denis Agurjanovs, Kārlis Kreilis, Olga Beāte Persaņa, Katrīna Veitnere un Laura Vitenburga.
2017.gada 29.marts Ikdienas skrējienā skaistu atveldzes mirkli sev un cēsniekiem sirsnīgā muzikālā dzejas kompozīcijā sarūpējusi DACVĢ vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja Inga Miezīte kopā ar kolēģiem, skolotājiem, režisores Gunas Rukšānes vadībā Cēsu Centrālajā bibliotēkā atverot Ingas tēva, dzejnieka Vitālija Lozdas, pirms diviem gadiem izdoto dzejas krājumiņu ,,Satikšanās”.
2017.gada 28.augusts Par izcilības veicināšanu, darbu ar talantīgiem skolēniem un zinātniski pētniecisko darbu veiksmīgu vadīšanu ģimnāzijas direktore Dace Eglīte Rīgas pilī saņem prestižo Ata Kronvalda balvu.
2017.gada 1.septembris DACVĢ kopā ar sadarbības panteriem - izglītības iestādēm Grieķijā, Spānijā, Itālijā, Somijā, Islandē un Polijā - uzsāk darbību Erasmus+KA2 (stratēģiskās partnerības projekts) projektā ,,Flying with the wings of Mythology through time and space” (Lidojums ar mitoloģijas spārniem laikā un telpā) realizācijai. Projekta darbība plānota 2 gadiem un to koordinē ģimnāzijas izglītības metodiķe Laima Pērkone.
2017.gada 9.oktobris Ģimnāzijas saime atzīmē latviešu tautas Trešās Atmodas laika skolas – Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas - 10 000 dienas no tās atjaunošanas 1990. gada 24. maijā. Šī nozīmīgā fakta rosinātas, ģimnāzijas klases pētīja vienu tūkstošdienu laika posmu, lai atgādinātu visiem, kas konkrētajā laika nogrieznī ģimnāzijas dzīvē nozīmīgs un vēsturē paliekošs noticis. Pirms sarīkojuma kamīnzālē klasēs viesojas īpaši cilvēki – ģimnāzijas absolventi Eva Sietiņsone, Jānis Rozenbergs, Uģis Lībietis, Agnese Vārpiņa, Jana Herbsta, Baiba Prindule–Rence, Agris Rencis, Kristīne Sprūdža un Sandra Grosberga.
2017.gada 19.oktobris Draudzīgā Aicinājuma fonda 6.piešķiruma stipendiju saņem DACVĢ skolēni: Santa Stūrīte, Kārlis Kreilis un Audris Mihailovs.
2017.gada 16.novembris Latvijas Republikas proklamēšanas 99. gadadienas ieskaņā ģimnāzijā viesojas 2009. gada absolvents Dāvis Siksnāns. Uz tikšanos ar Dāvi ieradusies viņa ģimnāzijas gadu audzinātāja, angļu valodas skolotāja Maija Sīle.
2018.gada 24.janvāris Draudzīgā aicinājuma svētku nedēļā ģimnāzijā norisinās lielā integrētā mācību stunda, kuru visprecīzāk var nodēvēt par izaicinājumu stundu. Skolēnu zināšanas, erudīcija, atjautība tiek pārbaudīta visos mācību priekšmetos. Idejas autore ģimnāzijas direktores vietniece izglītības jomā Līga Pikse – Zvirbule.
2018.gada 18.februāris Draudzīgā Aicinājuma fonda 7.piešķiruma stipendiju saņem DACVĢ skolēni: Beatrise Baijere, Linda Prokofjeva, Olga Beāte Persaņa un Kārlis Kreilis.
2018.gada 9.aprīlis Ģimnāzijā viesojas jaunās latviešu filmas ,,Paradīze 89” scenārija autore un režisore Madara Dišlere un ģimnāzijas absolvente Sigita Klētniece (Sigita ir viena no prototipiem tēlam filmā). Pēc tikšanās ģimnāzijas saime noskatās filmu ,,Paradīze 89”.
2018.gada 25.aprīlis Tikšanās ar pusaudžu un jauniešu vidū šobrīd vislasītākās grāmatas – romāna ,,Melnais akmens” – autoru prozaiķi Aivaru Kļavi.
2018.gada 3.maijs Rīgas pilī Valsts prezidents Raimonds Vējonis Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktorei Dacei Eglītei pasniedz vienu no Latvijas Republikas augstākajiem apbalvojumiem – Atzinības Krusta IV šķiru.
2018.gada 13.jūnijs Latvijas simtgades Pateicību un atbalsta stipendiju par izcilu mācību darbu saņem ģimnāzijas absolvents Dāvis Krūmiņš.
2018.gada 29.augusts Ģimnāzijas latviešu valodas un literatūras skolotāja Elita Rozīte apbalvota ar Ata Kronvalda balvu. To skolotājai Rīgas pilī pasniedz Latvijas Valsts prezidents Raimonds Vējonis un A.Kronvalda fonda priekšsēdētājs H.Danusēvičs.
2018.gada 1.septembris DACVĢ uzsāk Latvijas simtgades iniciatīvas projekta “Latvijas skolas soma” īstenošanu.
2018.gada 17.septembris DACVĢ tiek uzsākta 8.1.2. specifiskā mērķa “Uzlabot vispārējās izglītības iestāžu mācību vidi” Cēsu novada pašvaldības projekta vienas daļas īstenošana, kurā paredzēts īstenot pasākumus, lai nodrošinātu ergonomisku mācību vidi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā; aprīkotu mācību telpas ar jaunām un modernām informācijas un komunikāciju tehnoloģijām; pielāgotu telpas reģionālā metodiskā centra izveidei DACVĢ.
2018.gada 1.oktobris DACVĢ notiek vēlēšanu lietpratības pasākums – 13.Saeimas vēlēšanu simulācija. Simulācijas mērķis- veicināt skolēnu interesi par politiskajām un sabiedriskajām norisēm un palielināt skolēnu zināšanas par vēlēšanu organizēšanas un norises kārtību. Savu balsi par kādu no 16 Vidzemes vēlēšanu apgabala deputātu kandidātu sarakstiem varēja atdot 1.-3.klašu ģimnāzisti, kā arī pedagogi un skolas darbinieki. Vēlēšanu komisijas pienākumus veica 2.(t.i.,11.)B klases audzēkņi Madara Sidorčenko, Enija Kaša, Miks Bušujevs un Raivo Brikmanis, konsultēja skolotāji Ingūna Irbīte un Aivars Karlsons.
2018.gada 5.–13.oktobris DACVĢ delegācija- Laima Pērkone, Dace Eglīte, Hugo Grūbe un Mārtiņš Ausmanis - piedalās Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Flying with the wings of Mythology through time and space” (Ar mitoloģijas spārniem cauri laikam un telpai) sesijā Grieķijā.
2018.gada 18.oktobris Draudzīgā Aicinājuma fonda 8.piešķiruma stipendiju saņem DACVĢ skolēni: Beatrise Baijere, Matīss Platacis, Mārtiņš Ausmanis un Linda Prokofjeva.
2018.gada 8.novembris Valsts prezidenta kancelejas izsludinātajā konkursā “Mana kā Valsts prezidenta uzruna Latvijas simtajā dzimšanas dienā” 7.-9.klašu grupā 1.vietu izcīna DACVĢ 6.(t.i.,7.)B klases skolniece Dārta Alksnīte. Dārtai Valsts prezidents Raimonds Vējonis Rīgas pilī pasniedz balvu, bet Latvijas simtgades svinīgā sarīkojuma ievadā no Latvijas Nacionālā teātra skatuves uzrunā svētku dalībniekus.
2018.gada 15.novembris DACVĢ saime svinīgā sarīkojumā atzīmē Latvijas Valsts simtgadi. Īpašu Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas direktores pagodinājumu Latvijas simtgadē saņem 62 skolēni, skolotāji un saimnieciskie darbinieki.
2018. gada 3. - 8. decembris Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija uzņem sadarbības partnerus - Eiropas Savienības Erasmus+ programmas 2. pamatdarbības starpskolu stratēģiskās partnerības projekta “Flying with the wings of Mythology through time and space” (Ar mitoloģijas spārniem cauri laikam un telpai) dalībniekus no Grieķijas, Spānijas, Itālijas, Islandes, Somijas, Polijas.
Vizītes ietvaros delegācijas pieņem Cēsu novada domes priekšsēdētājs Jānis Rozenbergs, notiek Oksfordas debates.
Skolēni un pedagogi gūst jaunu pieredzi mācību procesa organizēšanā. Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vēstures skolotāja Ingūna Irbīte vadīja sociālo zinību stundu un Spānijas Andreu Nin vārdā nosauktās skolas skolotāji -Rosario Bernal Tido un Joan Crussells Mas - angļu valodā vadīja literatūras stundu DACVĢ, Grieķijas, Itālijas, Spānijas, Polijas, Somijas, Islandes skolēnu apvienotajās klasēs.
Sociālo zinību stundā skolotāja I.Irbīte izmantoja diskusiju metodi "Akvārijs". Diskusijas jautājums: vai sociālie tīkli ir mūsdienu Pandoras lāde? Diskusijas saturs atbilda Erasmus+ projekta pamattēmai - “Flying with the wings of Mythology through time and space” (Ar mitoloģijas spārniem cauri laikam un telpai).
Sesijas laikā DACVĢ praksē iepazinās ar mitoloģijas zīmju izmantošanu, darinot sev mūsdienīgas rotas. Skolēni un pedagogi piedalījās divās radošās darbnīcās, kuras vadīja Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas vizuālās mākslas un kulturoloģijas skolotāja Inga Miezīte un Somijas Vesilahti pamatskolas skolotājas Auli Hanhela un Leena Karhunen.
Paldies par daudzveidīgas un dinamiskas programmas sagatavošanu un organizatorisko darbu programmas īstenošanā DACVĢ izglītības metodiķei Laimai Pērkonei, skolotājiem: Anitai Maculēvičai, Ingai Miezītei, Ingūnai Irbītei, Inesei Krēsliņai, Aināram Vītolam, DACVĢ skolēniem un vecākiem par viesu sirsnīgo uzņemšanu un rūpēm!
2018.gada 20.decembris Turpinot tradīciju, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saime satiekas Ziemassvētku labdarības tirdziņā. Visas klases sagatavojušas un piedāvā iegādāties kā piparkūkas, cepumus un kēksiņus, tā uz vietas sagatavotas un izceptas karstmaizes, piedāvā saldējuma kokteiļus, sulas un pašgatavotas konfektes, pašdarinātas Ziemassvētku kartītes un rotas. Tirdziņa rīkošanas mērķis – palīdzēt Cēsu dzīvnieku patversmes ,,Lācīši” iemītniekiem, par ietirgotajiem līdzekļiem iegādājoties suņiem un kaķiem barību, segas, pledus, spilventiņus un frotē dvieļus, lai ziemā siltāk.
2018.gada 28.decembris DACVĢ pedagogi apgūst metodisko tēmu “”Stunda muzejā”- loģiska mācību procesa sastāvdaļa”, apmeklējot Latvijas Nacionālo Mākslas muzeju, Motormuzeju un Latvijas Nacionālo bibliotēku un iepazīstoties ar iespējām, kādas krātuves piedāvā, lai dažādotu mācību organizatoriskās formas.
2019.gada 18.janvāris DACVĢ 4.(t.i.,9.) klases komanda atsaucās Cēsu Vēstures un mākslas muzeja aicinājumam 9.klašu skolēnus aktīvi piedalīties pasākumā “Atslēgvārdi 1991. gada barikādēm”.
2019.gada 23.janvāris Ģimnāzijā viesojas Latvijas ārpolitikas eksperti – Latvijas Universitātes profesore Žaneta Ozoliņa, politoloģe Sigita Struberga un Ārlietu ministrijas pārstāvis Andžejs Kaševskis. Viesi prezentē izdevumu “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”, īpašu uzmanību pievēršot ES valstu attiecībām  ar Krieviju un Ķīnu.
2019.gada 24.janvāris DACVĢ jau otro gadu notiek lielā integrētā mācību stunda kā proģimnāzijas, tā ģimnāzijas klašu skolēniem. Stundas saturu veido skolotāji, izstrādājot interesantus jautājumus dažādos mācību priekšmetos - valodās, matemātikā, fizikā, bioloģijā, vēsturē, ekonomikā, mūzikā, skolas un pilsētas vēsturē u.c.
2019.gada 25.janvāris 23.reizi Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā no dažādām skolām pulcējas skolotāji, kurus sirsnībā un pateicībā uz sarīkojumu “Mīļie skolotāji” aicinājuši 6.(t.i.,7.) un 3.(t.i.,10.) klašu skolēni. atceras un skolēni.
2019.gada 11.februāris Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijas saimes viesis - teātra un kino aktieris, Cēsu Mākslas festivāla direktors, Vidzemes koncertzāles “Cēsis” valdes loceklis, uzņēmējs un Cēsu novada deputāts Juris Žagars.
2019.gada 15.februāris Draudzīgā Aicinājuma fonda projekta “Skolēnu stipendijas” 9.piešķīruma stipendiju saņem DACVĢ ģimnāzisti Linda PROKOFJEVA, Beatrise BAIJERE, Olga Beate PERSAŅA, Matīss PLATACIS.
2019.gada 15.februāris Netradicionālu mācību dienu piedzīvoja DACVĢ dabaszinību klases – 1.(t.i.,12,)B, 2.(t.i.,11.)B un 3.(t.i.,10.)B – skolēni bioloģijas skolotājas Daces SARKANES vadībā. Dienas pirmajā daļā skolēni apmeklē Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centru un ievadlekcijā tikās ar profesoru un šī institūta vadītāju Jāni KLOVIŅU, bet dienas otrajā daļā apmeklē Bulduru dārzkopības vidusskolu. Teorētiskās zināšanas skolēni pārbauda praktiskās nodarbībās gan institūta laboratorijā, gan siltumnīcās.
2019.gada 19.februāris 1.(t.i.,12.)B klases ģimnāziste Lindu PROKOFJEVU izcīna 1.vietu Vēstures valsts 25. olimpiādē 10.-12. klašu skolēniem. Lindu panākumiem sagatavojis vēstures skolotājs Aivars KARLSONS.
2019.gada 23.februāris Publiskās runas konkursā angļu valodā, kuru organizē English-Speaking Union (angļu valodā runājošo apvienība) un kurā pārstāvētas skolas no Vidzemes, Kurzemes un Zemgales reģioniem, 3.vietu iegūst 2.(t.i.,11.)B klases ģimnāzists Voldemārs VEITNERS (2.b kl.).
2019.gada 26.februāris Iniciatīvas “Latvijas skolas soma” ietvaros ģimnāzijas 1.AB, 3.AB, 4. un 5.B klases apmeklē Leļļu teātra izrādi jauniešiem un pieaugušajiem “Zelta zirgs” Vidzemes koncertzālē “Cēsis”.
2019.gada 1.marts Karjeras attīstības atbalsta pasākumu ietvaros (projekts Nr. 8.3.5.0/16/I/001) DACVĢ 3.-1. Klašu skolēni apmeklē izstādi “Skola 2019”, kas notiek Rīgā, Ķīpsalā.
2019.gada 2.,3.marts Latvijas Skolu ziemas olimpiskais festivāls. Edgars ŽUREVSKIS, 2.(t.i.,11.)B klases ģimnāzists, kalnu slēpošanā izcīnījis 1.vietu.
2019.gada 5.marts Vidzemes reģiona sacensībās volejbolā DACVĢ meiteņu komanda - novada sacensību uzvarētāja - (Klaudija TIJĀRE, Katrīna RIEMERE, Liāna STUPAKA, Arta AUMEISTARE, Enija KAŠA, Samanta BOGATSKA) izcīna 1.vietu, skolotāja Janīnu KALNIŅA.
2019.gada 14.marts Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija uzņem ciemiņus - mājturības un tehnoloģiju un vizuālās mākslas metodisko apvienību skolotājus no Jelgavas novada skolām.

2019.gada 28.marts

2.(t.i.,11.)b klases ģimnāziste Natālija ANDERSONE ieguvusi 3.vietu Eiropas Komisijas pārstāvniecības Latvijā un Latvijas Politologu biedrības rīkotā eseju konkursā “Eiropas Savienības nākotne: nākamie 15”. Natālijas darbs  publicēts žurnālā “Latvijas intereses Eiropas Savienībā”, konsultante Ingūna IRBĪTE.
2019.gada 1.aprīlis Ģimnāzijā notiek Vecāku diena. Vecākiem piedāvāta iespēja piedalīties un vērot mācību stundas, kā arī individuāli tikties ar mācību priekšmetu skolotājiem.
2019.gada 8.aprīlis DACVĢ visu klašu deleģēti pārstāvji pulcējas kamīnzālē, lai diskutētu par to, kā skolēni vērtē mācīšanos jaunajā -pāra/bloka stundu sistēmā, kādi ir ieguvumi un ar kādiem jauninājuma trūkumiem un  nepilnībām nācies saskarties pilotprojekta pirmajās divās nedēļās. Pārstāvji diskusijā pauž klašu kolektīvu viedokļus, kuri, protams, palīdzēs trūkumus novērst, uzsākot mācības pēc kabinetu principa jaunajā 2019./2020.mācību gadā. Diskusiju vada ģimnāzisti, kuri apgūst debatēšanas prasmes, vēstures skolotājas Ingūnas IRBĪTES vadībā.
2019.gada 11.aprīlis 2.(t.i.,11,)B klases ģimnāzistes guvušas lieliskus panākumus Latvijas skolēnu 43.zinātniskās pētniecības darbu konferencē. Politikas zinātnē Natālija ANDERSONE vēstures skolotājas Ingūnas IRBĪTES vadībā izstrādāja darbu “Veselības aprūpes pieejamība atkarībā no nodokļu nomaksas sabiedrības taisnīguma izpratnes kontekstā”, saņemot novērtējumu - 1.vietu. Kate TILIŅA skolotājas Nadeždas PERSAŅAS vadībā ekonomikas un uzņēmējdarbības nozarē izstrādāja darbu “Sociālo tīklu kā reklāmas instrumentu efektivitāte”, iegūstot 3.vietu.
2019.gada 12.aprīlis 2.(t.i.,11.)B klases ģimnāzists Matīss PLATACIS ieguvis 3.vietu Latvijas skolēnu 47. atklātajā astronomijas olimpiādē. Uzvara olimpiādē ir ģimnāzista un fizikas skolotāja Igora BUŽA mērķtiecīga un saskaņota  ārpusstundu darba rezultāts.
2019.gada 24.aprīlis DACVĢ 18. reizi organizēja publiskās runas konkursu svešvalodās “Latvija un latvieši”. Šī gada tēma: “Tehnoloģijas ir labs kalps, bet bīstams saimnieks”. Konkursā piedalījās 19 dalībnieki no 6 Valsts ģimnāzijām: Āgenskalna, E.Glika Alūksnes, Valmieras, Daugavpils, Dobeles un DACVĢ. Konkursu sagatavošanu un norisi koordinē angļu valodas skolotājas Anita MACULĒVIČA un Ieva PĒTERSONE, bet rīkošanā piedalās visas svešvalodu skolotājas.

3.(t.i.,10.)B klases ģimnāzistu Aigaru MOZUMAČS  publiskās runas konkursā “Latvija un latvieši” angļu valodā, uzstājoties  par tēmu “Tehnoloģijas ir labs kalps, bet bīstams saimnieks”, gūst 3.vietu, Aigara konsultante angļu valodas skolotāja Silvija SAMSONE.

2019.gada 24.aprīlis 160 jaunie pētnieki  no Āgenskalna, Jēkabpils, Daugavpils, Siguldas, Madonas, Rīgas Valsts 1., Rīgas Valsts 2., Dobeles Valsts ģimnāzijām, CVĢ un DACVĢ ieradušies Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā, lai piedalītos tradicionālajā valsts ģimnāziju skolēnu zinātniskās pētniecības darbu lasījumos. Šo ar mācību darbu saistīto ārpusstundu pasākumu DACVĢ organizē jau vairāk nekā divdesmit gadus, un tas guvis popularitāti un lielu atsaucību kā pedagogu, tā darbu autoru novērtējumā.

2.(t.i.,11.)B klases ģimnāzists Miku BUŠUJEVS lasījumos piedalās Miks lasījumos piedalījās ar darbu, kas izstrādāts Vides zinībās par tēmu “Amatas upes tīrības pakāpes noteikšana” un gūst 1.vietu; savukārt 1.(t.i.,12.)B klases ģimnāziste Madaru Ketlīnu ŠTARKA gūst 1.vietu Veselības zinātnes sekcijā, aizstāvot darbu par tēmu Homatoloģija un uzturvielas veģetārajā un visēdāju uzturā”, autoru darbu vadītāja - bioloģijas skolotāja Dace SARKANE.

2019.gada 28.aprīlis Latvijas 46. atklātajā matemātikas olimpiādē panākumus gūst skolotājas Sanitas BAIJERES skolēni: Mareku GREIZĀNS -1.vietu, Beatrisi BAIJERE - 3.vietu, Loretta Robertsa CĒRPIŅA - gūst Atzinību.
2019.gada 30.aprīlis Atsaucoties Eiropas Parlamenta biroja Latvijā aicinājumam veicināt jauniešu līdzdalību un spēju pieņemt pārdomātus un pamatotus lēmumus, DACVĢ skolēni piedalās balsošanā par diviem katram jaunietim skolas dzīvē svarīgiem jautājumiem: Vai tu esi par mācību stundu sākumu plkst.8.10, sākot ar jauno mācību gadu? un Vai tu piedalīsies skolas dzimšanas dienas svinībās brīvā dabā? Nozīmīgu lēmumu pieņemšanā skolēnu viedokļu noskaidrošana kļūst par svarīgu DACVĢ ikdienas paradumu.
2019.gada 9.maijs Eiropas dienā, 9.maijā, Draudzīgā Aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzijā viesojās Ārlietu ministrijas Valsts sekretārs, DACVĢ 1994.gada absolvents Andris Pelšs.
2019.gada 5.-11.maijs Ģimnāzijas skolēnu un skolotāju grupa - Laima PĒRKONE un Anita MACULĒVIČA un 2.(t.i.,11.)b klases ģimnāzisti Tīna SARKANE, Mārtiņš OZOLIŅŠ, Miks BUŠUJEVS un Markuss ŽAMOIDIKS - projekta Erasmus+ ietvaros pavada darbīgu, iespaidiem un piedzīvojumiem bagātu nedēļu Somijā, Vesilahti pamatskolā.
2019.gada 15.maijs Direktore D.EGLĪTE pagodinājusi ģimnāzistus un skolotājus, kuru paveiktais ģimnāzijas labā ir bijis īpaši nozīmīgs, pasniedzot sudraba piespraudi “Pūcīte”. Šo novērtējumu saņem 2.(t.i.,11.) klases ģimnāzists Matīss PLATACIS, fizikas skolotājs Igors BUŽS un pieredzes bagātā angļu valodas skolotāja Anita MACULĒVIČA.
2019.gada 30.maijs Mācību gada izskaņā ģimnāzijas saime savas skolas atjaunotnes 29.gadskārtu atzīmē  skaistā, draudzīgā vidē - ZOO “Rakši”. Uz svētku norises vietu skolēni savu skolotāju pavadībā dodas pārgājienā. “Rakšos” norisinās atraktīvas, jautras sporta aktivitātes komandām, kā arī interesanti jaunsardzes organizēti grūtību pārbaudījumi, kopīga vakarēšana ar zupas baudīšanu un kino skatīšanos.
2019.gada 1.jūnijs Latvijas Universitātes A.Liepas Neklātienes  matemātikas skolas organizētajā konkursā Sanitas MAIJERES  skolēni gūst panākumus kā individuāli, tā četrās komandās skolēni saņēmuši gandarījumu. Individuālajā vērtējumā  2.vietu ieguvuši 6.(t.i.,7.)B klases skolēni: Dārta ALKSNĪTE un Mareks GREIZĀNS. Komandu vērtējumā 3.vietu izcīnījušas komandas: “Tupenis” (Kārlis Linards VEITNERS, Gustavs Kārlis JUREVIČS, Eduards OZOLIŅŠ, Džeremijs GROHOĻSKIS un Mārcis BIEZAIS); komanda “Zefīriņi” (Līva OZOLA, Katrīna Elizabete KIRŠFELDE, Patrīcija RUŽANOVA, Elizabete RAISKA Eduards EGLĪTE); “Vienradzīši” (Una BUKŠA, Agneta SOROKINA, Edgars MĀSĒNS, Kristaps CAUNĪTIS, Laila VAĻĢE) un Atzinību ieguva komanda “Marinētie gurķīši” (Nikola Elizabete ŠPŪLE, Adriana BOGDANOVIČA, Elizabete RUBIKA, Estere BRIEDE un Loretta Robertsa CĒRPIŅA).
2019.gada 5.-9.jūnijs Ar mobilitāti Spānijā DACVĢ noslēdz dalību 2 gadus ilgušajā Erasmus+ projektā “Flying with the wings of mythology through time and space” (Lidojot ar mitoloģijas spārniem laikā un telpā). Partnervalstu- Grieķijas, Itālijas, Spānijas, Polijas, Somijas, Īslandes un Latvijas- noslēguma tikšanās notiek brīnišķīgajā pilsētā El Vendrella, kura atrodas Vidusjūras krastā stundas brauciena attālumā no Katalonijas galvaspilsētas Barselonas. Darbu projektā izvērt devušās Laima PĒRKONE un Anita MACULĒVIČA.
2019.gada 2.septembris 2019./2020.māc.g., kas ir DACVĢ atjaunotnes 30.mācību gads, ģimnāzija uzsāk ar moderniem un fundamentāliem jauninājumiem ģimnāzijas infrastruktūrā un mācību procesa organizācijā. Renovēts ģimnāzijas ēkas pirmais stāvs, kurā iekārtots pedagogu profesionālai pilnveidei paredzēts Metodiskais centrs ar moderni iekārtotām un aprīkotām auditorijām un palīgtelpām, izbūvēts stadions ar multifunkcionālu laukumu, diviem pludmales volejbola laukumiem, skrejceļu, lodes grūšanas sektoru un ģērbtuvēm. DACVĢ mācību process ar 2019./2020.māc.g. notiek kabinetos pēc pāru stundu principa. Visi mācību kabineti aprīkoti ar modernām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām.

Jānis Endele

Jānis Endele

Direktors no 1990.g. līdz 2002.g.
Pasauli virza aizrautīgie, tie, kam ir idejas un drosme tās realizēt. Šos vārdus var teikt par Jāni Endeli. Tā 1990. gadā, laikā, kad Latvijas Valsts sāka savu neatkarības ceļu, veidojās DA Cēsu Valsts ģimnāzija - jauna, sabiedrībā nezināma skola, bez savām patstāvīgām telpām. Īsā laikā skola kļuva pazīstama visā valstī: skolēni guva panākumus mācībās, skola organizēja valsts mēroga pasākumus, piedalījās lielu projektu darbā, skolotāji izdeva mācību līdzekļus. Jā, tas tika realizēts ar milzīgu darbu, neskaitot darba stundas, atsakoties arī no brīvā laika. Taču cilvēki, kas bija kopā ar Direktoru, ticēja viņa idejām un strādāja. Aizrautība, idejas, redzējums nākotnē, lielas darba spējas - tās ir īpašības, kas raksturo Jāni Endeli, DA Cēsu Valsts ģimnāzijas atjaunotāju un veidotāju.

Austra Dika

Austra Dika

Direktora vietniece mācību darbā no 1990.g. līdz 2002.g.
Rosīga un aizrautīga ģimnāzijas atjaunotāja, izstrādāja pirmos mācību plānus, sagatavoja skolu atestācijām, organizēja mazās ģimnāzijas nodarbības nākamo skolēnu sagatavošanai, radoši vadīja skolas metodisko darbu, ieviešot jaunas un mūsdienīgas mācību metodes, plānoja metodiskās nedēļas un pieredzes apmaiņas stundas, virzīja skolēnus un skolotājus zinātniski - pētnieciskajai darbībai, daudz strādāja ar skolēniem, kuri pārzināja mācību darbu klasēs, bieži aptaujāja un izzināja skolēnu vēlmes un centienus, mācīja ķīmiju un veselības mācību.

Guna Rukšāne

Guna Rukšāne (Ulme)

Direktora vietniece audzināšanas darbā no 1990.g. līdz 1991.g.
Guna ģimnāzijas ikdienu papildināja ar svētkiem. Un svētku skolā nekad nav par daudz. Jau pirmās ziemas Kārļu dienā aizsākām Draudzīgā aicinājuma svētku tradīciju, kas gadu gaitā kuplojusi un bagātinājusies. Jauki bija Folkloras svētki, kuros dziedājām, dejojām, ampelējāmies. Itin bieži mūs priecēja dramatiskā pulciņa dalībnieku - viduslaiku samtos tērptu "dāmu un kungu" - asprātīgie dialogi skolas pasākumos. Īpašā atmiņā mācību pārzines Austras un Gunas kopdarbībā veidotās mācību olimpiāžu atklāšanas un noslēguma reizes. Tā vienreiz visi skolotāji kļuvām par Olimpa dieviem un, baltās tunikās (palagos!) tīti un sieti, izraisot sajūsmas spiedzienus un ovācijas, cēli soļojām pie "tautas", tad, svētsvinīgas runas teikdami, apbalvojām čaklākos gudrīšus. Daudz skaistu teatrālu "gājienu" - tā varētu raksturot Gunas darbu mūsu ģimnāzijā.

Andis Kazaks

Andis Kazaks

Direktora vietnieks audzināšanas darbā no 1991.g. līdz 1997.g.
Visvitālākais ārpusklases darbības organizētājs. Tā kā sāka ģimnāzijas atjaunotnes otrajā gadā, bija iekšā grūtajā skolas organisma funkciju veidošanās procesā. Strādāja un mācījās gan azartiski, gan mierīgi. Direktora rīkojumu koncentrācijas atšķaidītājs, kolēģu uzmundrinātājs. Prata atbalstīt jaunu un vecu ģimnāzistu interesantas, trakas aktivitātes. Viens no slavenā ģimnāzijas demokrātijas gara krusttēviem. Vēsturiska vērtība ir Anda rūpēm par pirmajām lielu masu pasākumu, pulciņu, dažādu zinību jomu konkursu un vakaru tradīcijām. Erudīcija, sports un ideju ģenerācija ir trīs lielie dzīvnieki, uz kuriem ģimnāzija balstījās, un Andis ir viens no pirmajiem to kopējiem.

Dace Baltiņa

Dace Baltiņa (Veidele)

Direktora vietniece audzināšanas darbā no 1997.g. līdz 1999.g.
Daces laikā ārpusklases pasākumiem raksturīga daudzveidība, krāšņums, ideju oriģinalitāte un precizitāte to realizēšanā. Turpina dzīvot tradicionālais DA rokfestivāls, folkloras dienas un priekšmetu nedēļas. Audzēkņiem prātā īpaši palikušas vēsturnieku dienas ar izstādēm, kostīmu konkursiem, prāta spēlēm un olimpiādi. Tradicionālajai "Popielai" īpašu asumu piešķīra skolotāju grupas uzstāšanās. Patiesu svētku sajūta radīta Skolotāju dienas pasākumos, kuros skolotāji iesaistīti dažādos konkursos, pirmo reizi īpašā ballē satikās ģimnāzijas skolotāji un audzēkņu vecāki - skolotāji. Skolēnu iecienītas bijušas piektdienu diskotēkas sadarbībā ar radio "Saules iela" dīdžejiem, kā arī karaokes vakari. Līdzās izklaides pasākumiem nopietni akcentēts arī darbs ar klašu audzinātājiem. Regulāri notikušas mazās metodiskās audzināšanas darba apvienības, kurās klašu uzvedību analizējuši kopā ar priekšmetu skolotājiem un psihologu. Jaunas iezīmes parādījušās arī skolēnu līdzpārvaldes darbā. Skolēnu domes vēlēšanu reformas rezultātā notikusi iepazīšanās ar kandidātiem uz minisrtru amatiem, vēlēšanu kampaņa.
Dace uzsver - visnozīmīgākais šajā darbā - apvienot un ieinteresēt kopējā rezultātā visas iesaistītās puses.

Modrīte Sņegoviča

Modrīte Sņegoviča

Direktora vietniece audzināšanas darbā no 1999.g. līdz 2002.g.
Modrīte ģimnāzijā iedibināja tradīciju: Ziemassvētku Adventes Baltās rīta stundas. Iededzināt Adventes sveces tika aicināti pazīstami Cēsu cilvēki, skolēnu vecāki, absolventi. Atmiņā paliks skolas komandas piedalīšanās TV erudītu konkursā un izcīnītā uzvara. Tika gatavoti priekšnesumi, studēta literatūra. Daudzi atcerēsies 1. septembri, kad Modrīte pārtapa par Bokas jaunkundzi. Tas bija arī laiks, kad ļoti aktīvi darbojās skolēnu dome, rīkojot interesantus pasākumus skolas kamīnzālē.

Elita Rozīte

Direktora vietniece audzināšanas darbā no 2002.g. līdz 2009.g.

Vaira Buža

Direktora vietniece mācību darbā no 2002.g. līdz 2009.g.

Laima Pērkone

Direktora vietniece mācību darbā no 2009.g. līdz 2016.g.

 

Dace Eglīte

Direktore no 2002.g. līdz 2020.g.

1990. gads

1992. gads

1994. gads

1997. gads

2000. gads

2002. gads

2004. gads

2006. gads

2008. gads

1991. gads

1993. gads

1996. gads

1998. gads

2001. gads

2003. gads

2005. gads

2007. gads

2009. gads

2009.2010. gads

2010. gads

2012. gads

2014. gads

2016. gads

2018. gads

2020. gads

2011. gads

2013. gads

2015. gads

2017. gads

2019. gads

2022. gads


© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV