“Gada skolotāja – 2004” Ilze FOKEROTE

Matemātika ir zinātne, kuras mācīšanai nepieciešama īpaša prasme, pacietība, jo tā ne visiem padodas, kaut arī nepieciešama izglītībā un nākotnes profesijā ļoti daudziem skolēniem.

Skolotāja ļoti veiksmīgi strādā ar matemātikas novirziena klasēm, par to liecina augsti rezultāti valsts eksāmenos. 2003./2004.mācību gadā 12.klases eksāmenu matemātikā kārtoja 49 I. FOKEROTES skolēni, no tiem A un B līmenī eksāmenu nokārtoja – 25, C – līmenī 17 skolēni, tātad 86 % skolēnu eksāmenā saņēma labu, teicamu un izcilu vērtējumu. Tikai teicams un izcils vērtējums matemātikā valsts eksāmenā ir skolotājas mācītajiem 9.klases skolēniem.

Gadiem Ilzes FOKEROTES audzēkņi labi kārto iestājpārbaudījumus augstskolā, arī tik prestižā kā Rīgas Ekonomikas augstskola.

Regulāri I. FOKEROTES skolēniem ir labi panākumi matemātikas olimpiādēs: 2003.gadā 13 I. Fokerotes audzēkņi ieguva godalgotas vietas rajona matemātikas olimpiādē, 5 – valsts matemātikas olimpiādē; 2004.gadā 6 skolēni iegūst godalgotas vietas rajona matemātikas olimpiādē. Skolēnu panākumi liecina par Ilzes FOKEROTES augstu profesionalitāti un pedagoģisko meistarību.

Ilze FOKEROTE prasmīgi vada skolēnu zinātniski pētnieciskos darbus pedagoģijā: 2002./2003.mācību gadā par darbu “ Skolēnu pašvērtējuma loma mācību procesa kvalitātē ” 1.vieta rajona pētniecības darbu lasījumos un atzinība UNESCO skolu tīkla lasījumos; 2003./2004.mācību gadā par darbu “Datorprogrammas MS “ Power Point ” izmantošana mācību procesa efektivitātē” valsts pētniecības darbu lasījumos – 1.vieta. Šis darbs novatorisks, jo skolēns izveidoja mācību līdzekli “ Daudzskaldņu šķēlums ar plakni” ģeometrijā datorprogrammā MS Power Point, kopā ar skolotāju vadīja stundas un vēroja, kā darbojas jaunais mācību līdzeklis.

Skolotāju viņas darbā raksturo radošums, atbildības sajūta, precizitāte un prasme rast racionālu izeju grūtās situācijās, lielas darba spējas. Skolotāja 13 gadus vada skolas matemātikas, fizikas un informātikas skolotāju metodisko darbu, rosinot kolēģus izaugsmei un radošai darbībai.

Ilze FOKEROTE jau trešo gadu mācību stundās veic pedagoģisko pētījumu, cenšoties praksē pārliecināties, kā pašnovērtējums ietekmē mācību motivāciju un sekmes mācību priekšmetā. Par šo jautājumu 2003.gadā skolotājas publikācija pedagogu profesionālajā žurnālā “ Skolotājs”, kā arī uzstāšanās seminārā par vērtēšanu rajona pedagogiem.

Skolotāja ir vadījusi darba grupu un ir viena no autorēm mācību līdzeklim “ Testi matemātikā vidusskolai ”, ar darbu “ Testi matemātikā 7.klasei ” skolotāja piedalījās rajonā organizētajā mācību materiālu skatē.

Katru gadu skolotāja Ilze FOKEROTE piedalās rajona, novada un valsts ģimnāziju pedagoģisko lasījumu vērtēšanas komisijā, viņas vērtējumi ir gan objektīvi, gan rosinoši, gan taktiski; skolotāja strādā olimpiādes un eksāmenu darbu labošanas komisijās. Katru gadu skolotāja sestdienās “ Mazās ģimnāzijas” ietvaros strādā ar bērniem, kuri vēlas iestāties DA Cēsu Valsts ģimnāzijā. Var tikai apbrīnot skolotājas darba spējas un enerģiju.

Skolotāja Ilze FOKEROTE apzinās, ka labi mūsdienās var strādāt tikai tas skolotājs, kurš pats regulāri izglītojas, tādēļ viņa regulāri paaugstina savu profesionālo meistarību, mācoties dažādos kursos un apmeklējot seminārus.

Ilze FOKEROTE audzina 3.C klases kolektīvu. Viņa saviem skolēniem māca atbildības sajūtu un patstāvību. Audzēkņi, raksturojot skolotāju, raksta:

“Viņa ir savdabīga, bet talantīga un tādus padara savus audzēkņus.” – “Skolotāja ir baigi foršā audzinātāja un strikta matemātikas skolotāja, bet – tā taču jābūt.” – “ Mums ar skolotāju ir bijuši daudzi jauki brīži – gan stundās, gan ekskursijās viņa ir ļoti jauka un sirsnīga, un ar viņu kopā ir prieks mācīties matemātiku.”

Ilze FOKEROTE ir iemantojusi gan audzēkņu, gan kolēģu cieņu.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV