Draudzīgā aicinājuma Cēsu Valsts ģimnāzija – vieta, kur atrast sevi

Šie vārdi izsaka DA ģimnāzijas būtību – ieraudzīt, saprast, rosināt, būt blakus un atbalstīt, lai plūktu saldos uzvaras augļus un mācītos pārvarēt neveiksmes. Ģimnāzijas kolektīvs strādā ar katru audzēkni, kurš mācās šajā skolā. To apliecina augstie rezultāti valsts pārbaudes darbos, olimpiādēs, zinātniski pētniecisko darbu skatēs un dažādos konkursos.Pagājušā mācību gada noslēgumā visi DA ģimnāzijas 9.klašu skolēni visos valsts pārbaudes darbos ( eksāmenos un ieskaitēs) saņēma tikai A, B un C līmeņa vērtējumus, t.i., neviens skolēns nevienā no šiem pārbaudes darbiem neieguva vērtējumu 5 balles. Pamatpriekšmetos iegūtie vidējie vērtējumi valsts pārbaudes darbos 9.klasēm ir šādi:

 • svešvalodu ieskaitē – 7,88 balles;
 • latviešu valodas eksāmenā, kuru šogad Cēsu rajonā laboja centralizēti – 8,6 balles;
 • matemātikas eksāmenā, kuru Cēsu rajonā jau tradicionāli labo centralizēti – 8.97 balles.

Iegūt šādus rezultātus var tikai pateicoties skolēnu, viņu vecāku un skolotāju veiksmīgai kopdarbībai. Visi pagājušā gada 9. klašu absolventi tika uzņemti ģimnāzijā. Lai viņiem izdodas viss, ko iecerējuši!

Aptaujājot jaunuzņemto ģimnāzistu vecākus par svarīgāko, kāpēc bērns kopā ar vecākiem izvēlējās mācības DA ģimnāzijā, vecāki uzskata to, ka, beidzot šo skolu, absolventi veiksmīgi iestājas un sekmīgi turpina izglītību valsts un ārvalstu augstskolās. Sākot ar šo gadu, valsts augstskolas uzņem reflektantus pēc saņemtajiem vērtējumiem valsts centralizētajos eksāmenos (līmeņiem sertifikātos). Tāpēc ir ļoti būtiski, kā, beidzot 12.klasi, skolēns spēj nokārtot valsts un skolas noteiktos un paša brīvi izvēlētos eksāmenus. Jau vairākus gadus vairāk nekā 95% DA ģimnāzijas absolventu turpina izglītību augstskolās. Šī gada absolventi iestājušies 19 dažādās augstskolās. Populārākās RTU un LU.

Katru gadu kāds absolvents iestājas un veiksmīgi mācās Rīgas ekonomikas augstskolā. Iespēju veiksmīgi konkurēt un 65% (pagājušajā gadā 42%) no studēt uzsākušajiem iekļūt budžeta grupās radīja augstie sasniegumi valsts centralizētajos eksāmenos.

Kopumā ģimnāzijas 12.klašu beidzēji A, B un C līmeni saņēma 90,6% gadījumu (pagājušajā mācību gadā 88,6% gadījumu. Tas bija otrais labākais rādītājs starp valsts ģimnāzijām, nākamais aiz Rīgas Valsts 1.ģimnāzijas).

Daži fakti par rezultātiem centralizētajos eksāmenos DACVĢ:

 • jau otro gadu 100% skolēnu, kuri kārtoja eksāmenus vācu valodā, bioloģijā, kultūras vēsturē un krievu valodā, saņēma augstajiem A,B, vai C līmeņiem atbilstošus vērtējumus (šogad tā veicās arī ķīmijā un ģeogrāfijā);
 • 2003./2004.m.g. matemātikā, latviešu valodā, angļu valodā, biznesa ekonomiskajos pamatos un vēsturē A, B vai C līmenim atbilda vairāk nekā 85% eksāmena darbu ( 2002./2003.m.g. gadā angļu valodā A,B vai C līmeni sasniedza 100% ģimnāzistu);
 • 2003./2004.m.g. matemātikas un fizikas eksāmenu DACVĢ kārtot izvēlējās vislielākais skaits skolēnu, salīdzinot ar citām vispārizglītojošām skolām Cēsu rajonā, turklāt matemātikas eksāmenā visi ( 7 ) A līmeņa (10 ballu) darbu autori ir DACVĢ audzēkņi;
 • arī citos priekšmetos (angļu valodā un ģeogrāfijā) jau divus gadus lielākā daļa A līmeņa darbu ir DA ģimnāzistiem (2002./2003.m.g. gadā no 19 Cēsu rajona skolēniem, kuri ieguva A līmeni angļu valodā, 17 ir DA ģimnāzijas tagadējie absolventi.
 • 2003./2004.m.g. gadā no 11 Cēsu rajona skolēniem, kuri ieguva A līmeni angļu valodā, 9 ir DA ģimnāzijas tagadējie absolventi. Šādi sasniegumi ir arī ģeogrāfijā).

Jāatzīmē arī tas, ka vismaz pēdējos trijos gados no DACVĢ nesekmības dēļ nav atskaitīts neviens skolēns.

„Vērtīgākais ko esmu guvis DA ģimnāzijā, ir patstāvība un pārliecība savām spējām, un tas lielā mērā ir skolotāju nopelns. Viņi virza uz konkursiem un olimpiādēm, ļaujot apjaust katram skolēnam viņa spējas. Man patīk šīs skolas mācību vide. Skolotāji pret katru skolēnu izturas kā individualitāti, nevis parastu audzēkni,” tā vēlējumā jaunajiem ģimnāzistiem par skolu raksta šī gada absolvents Mārtiņš Bērziņš.

DA ģimnāzijas kolektīvs piedāvā iespējas katram skolēnam izpausties un apliecināt sevi. Sabiedrībai redzamākie veidi ir dažāda līmeņa mācību priekšmetu olimpiādes, zinātniski pētniecisko darbu skates, sporta aktivitātes , dažādi konkursi un projekti. Pagājušā mācību gada nogalē tika godināti 117 (apmēram 1/3 daļa no ģimnāzijas skolēnu skaita) audzēkņi un viņu vecāki par panākumiem dažāda līmeņa aktivitātēs.

Pagājušajā mācību gadā ģimnāzijas audzēkņi piedalījās 33 dažādās olimpiādēs un četrās zinātniski pētniecisko darbu skatēs. Valsts un novada olimpiādēs iegūtas

 • divas 1.vietas,
 • četras 2.vietas,
 • septiņas 3.vietas,
 • desmit atzinības.

Rajona olimpiādēs un ZPD skatēs iegūtas

 • trīspadsmit 1.vietas,
 • deviņpadsmit 2.vietas,
 • divdesmit piecas 3.vietas,
 • divdesmit septiņas atzinības.

2003./2004.m.g. daudzi skolēni apliecinājuši sevi un guvuši godalgotas vietas dažādos konkursos.

Latviešu valodā un literatūrā:

 • M.Birzem veltītajā eseju konkursā;
 • Rakstnieku savienības organizētajā literātu konkursā „Aicinājums”;
 • Skatuves runas konkursos valstī, novadā un rajonā;
 • Latvijas skolu sporta federācijas rīkotajā domrakstu konkursā „Sports manā skolā”;
 • Laikraksta „Diena” organizētajā skolu un augstskolu avīžu konkursā.

Svešvalodās:

 • Vidzemes novada publiskās runas konkursā angļu valodā „Pasaule bez robežām”;
 • Valsts ģimnāziju svešvalodu eseju konkursā „Latvija un latvieši”;
 • Oxford University Press organizētajā angļu valodas konkursā;
 • Rēzeknes augstskolas organizētajā vācu valodas olimpiādē, kas deva iespēju mūsu skolas skolniecei iestāties augstskolā budžeta grupā ārpus konkursa;
 • Cēsu rajona mutvārdu runas konkursā vācu valodā;
 • Cēsu rajona domrakstu konkursā vācu valodā.

Mūzikā:

 • CBJC rīkotajos jauno vokālistu un instrumentālistu konkursos, labāko mūziķu titulus ieguvuši DACVĢ vokāli instrumentālā ansambļa dalībnieki;
 • DACVĢ jauktais koris ir Vidzemes novada skates laureāts.

Matemātikā:

 • Neklātienes matemātikas skolas organizētajā „Cipariņa kluba” konkursā;
 • Cēsu rajona matemātikas konkursā 5.-8.klašu skolēniem.

Informātikā:

 • Virtuālās enciklopēdijas projektā „Latvijas ļaudis uz 21.gadsimta sliekšņa”.

Ekonomikā:

 • Ekonomikas spēlē „MESE” Vidzemes novadā;
 • Vidzemes Attīstības aģentūras konkursā par uzņēmējdarbību;

Investīciju biržas simultatīvajā spēlē valstī, kā arī Vidzemes novada debašu turnīros, valsts konkursā rokdarbos meitenēm un dažāda mēroga sporta sacensībās.

Tā kā lielākā daļa DACVĢ audzēkņu vidusskolas posmā izvēlas tās izglītības programmas, kurās māca pilnu bioloģijas, fizikas un ķīmijas kursu, skolēnu vispusīgu attīstību skola nodrošina, piedāvājot papildus (fakultatīvi) apgūt plašu Eiropas valodu klāstu (sākot ar šo m.g. arī franču valodu), psiholoģiju, kultūras vēsturi, rasēšanu, radošo rakstīšanu un programmēšanu. Domājot un strādājot rītdienai, esam pilnveidojuši biznesa cikla apmācību skolā, uzsākam mācīt biznesa angļu valodu tādējādi atvieglojot absolventiem studijas biznesa augstskolās.

Pievienot komentāru

Your email address will not be published. Required fields are marked *

© 2016 VISAS TIESĪBAS AIZSARGĀTAS, LAPU IZSTRĀDĀJA ASNS.LV